Statesmans Silhouette, 1990 Morgan stallion…

Statesmans Silhouette, 1990 Morgan stallion